Meeting Register Page

Meeting banner
Втори онлайн информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

Feb 23, 2021 10:00 AM in Sofia

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: IA OPNOIR IA OPNOIR.