Meeting Register Page

St Padarn's Institute, CMD: Understanding Budgets to Enable Growth / Deall Cyllidebau i Aluogi Twf
10am - 2pm
Zoom

Led by Kathryn Delderfield & Tracey White

The majority of our churches, like most non-profit organisations, rely heavily on the generous donations of their members and use a great deal of time and energy trying to juggle limited resources. It goes without saying therefore that learning to manage and prioritise precious financial resources is an enormously important part of a church’s life and ministry.

Good stewardship of resources is a significant responsibility, and many financial problems can be avoided by ensuring good planning, consistent budgeting, and ongoing accountability for spending. This half day course aims to help churches develop strategies for planning and managing their budgets to best enable them to achieve their core objectives of growth and mission.
_____________________________________________________________________

Mae mwyafrif ein heglwysi, fel y mwyafrif o fudiadau di-elw, yn dibynnu’n helaeth ar roddion hael eu haelodau ac yn defnyddio llawer iawn o amser ac egni i jyglo adnoddau cyfyngedig. Afraid dweud felly fod dysgu rheoli a blaenoriaethu adnoddau ariannol gwerthfawr yn rhan hynod bwysig o fywyd a gweinidogaeth eglwys.

Mae stiwardiaeth dda o adnoddau yn gyfrifoldeb sylweddol, a gellir osgoi llawer o broblemau ariannol trwy sicrhau cynllunio da, cyllidebu cyson, ac atebolrwydd parhaus am wariant. Nod y cwrs hanner diwrnod hwn yw helpu eglwysi i ddatblygu strategaethau ar gyfer cynllunio a rheoli eu cyllidebau i’w galluogi orau i gyflawni eu hamcanion craidd o dwf a chenhadaeth.

Nov 23, 2022 10:00 AM in London

Meeting logo
Loading
* Required information