Meeting Register Page

קיום חובות הלבבות על ידי חוויה ישירה
סדרה בשישה מפגשים
כל מצוות התורה חשובות, אבל המצוות שהן חובות הלבבות הן תמידיות ועיקריות, “יסודי כל המצוות (ספר חה”ל, הקדמה).” אך לא קל לקיימן בשלימותן על דרך המתוקן והאמת. בעיקר הן תלויות בלב, היינו תודעת הלב, הבחינה העמוקה והרחבה של התודעה, והן צריכות לא רק השגה חיצונית וחולפת אלא חוויה מלאה ומציאותית. בעזרת ד’, נשתמש בשיטות מדיטציה המיועדות לעזור לנו להיכנס למצבי המודעות שמאפשרים הרחבת הלב לשם קיום שלש מהמצוות האלו על דרך חוויה ישירה, מעבר לרעיונות דמיוניים והשגות מילוליות.
בסדרה זו יתקיימו שישה מפגשים. הראשון והשני מוקדשים למצווה “לדעת שיש א-לוה.” השלישי והרביעי מוקדשים למצוות יחוד ד’. מפגשים חמישי וששי מוקדשים למצווה לאהוב את ד’. כל המפגשים יתקיימו באופן מקוון באמצעות תוכנית ועידות הוידאו “זום.” הקישור יישלח עם ההרשמה.
פתוח לכולם.
₪300 לכל הסידרה.

ימי רביעי, 13 בינואר עד 17 בפברואר
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Anne Sendor.