Meeting Register Page

Meeting banner
Impact in Principle and in Practice / Effaith mewn Egwyddor ac yn Ymarferol
LSW Early Career Research Network – free Zoom seminar

-----

‘Impact’ describes the benefits of academic research to wider society. This first meeting of our Network will enable you to connect with researchers across Wales, and to consider new perspectives on impact in principle and in practice. With Covid-19 having a major impact on universities and the research environment, the meeting will help to develop your thinking on the usefulness and usability of your work.

Seminar: 14.00-15.30
Optional - breakout rooms: 15.30-16.15

-----

Please note: We will provide simultaneous translation during the plenary session if at least 10% of participants intend to speak in Welsh.

Your personal data will be processed by LSW in compliance with the GDPR. You can read the Society's full Privacy Policy to find out what data we retain, how we use it and what your rights are. By submitting this registration, you agree to LSW processing your data in line with GDPR.

-----

Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar LSW – seminar Zoom am ddim

-----

Mae 'effaith' yn disgrifio manteision ymchwil academaidd i gymdeithas ehangach. Bydd y cyfarfod cyntaf hwn o'n Rhwydwaith yn eich galluogi i gysylltu ag ymchwilwyr ar draws Cymru, ac i ystyried safbwyntiau newydd ar effaith mewn egwyddor ac yn ymarferol. Gyda Covid-19 yn cael effaith fawr ar brifysgolion a'r amgylchedd ymchwil, bydd y cyfarfod yn helpu i ddatblygu eich syniadau ar fuddion a defnyddioldeb eich gwaith.

Seminar: 14.00-15.30
Optional - breakout rooms: 15.30-16.15

-----

Noder: Byddwn yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn ystod y cyfarfod llawn, os yw o leiaf 10% o'r cyfranogwyr yn bwriadu siarad yn Gymraeg.

Bydd eich data personol yn cael ei brosesu gan LSW yn unol â'r GDPR. Gallwch ddarllen Polisi Preifatrwydd llawn y Gymdeithas er mwyn darganfod pa ddata rydym yn ei gadw, sut rydym yn ei ddefnyddio a beth yw eich hawliau. Trwy gyflwyno'r cofrestriad hwn, rydych yn cytuno i LSW brosesu eich data yn unol â GDPR.

Nov 9, 2020 02:00 PM in London

Meeting logo
Loading
* Required information