Meeting Register Page

This meeting is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Talk by Prof. IAN F. AKYILDIZ "6G and Beyond: The Future of Wireless Communications Systems"
Përmbajtja:
Një ndër shkencëtarët më të njohur në fushën e telekomunikacionit, Prof. Ian F. Akyildiz nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me ftesë të Prof. Asoc. Dr. Bujar Krasniqi, do të mbaj një ligjëratë për teknologjinë 6G me titull “6G and Beyond: The Future of Wireless Communications Systems”. Duke ju referuar platformës Scopus, prof. Ian F. Akyildiz ka mbi 550 punime në fushën e telekomunikacionit, ndërsa referuar platformës Scholar Google ai ka mbi 120,000 citime. Puna e tanishme shkencore e prof. Ian F. Akyildiz përfshinë fushat si: komunikimet pa tela (6G/7G), rrjetat senzorike, komunikimet në brezin TeraHertz, Reconfigurable Intelligent Surfaces, Nanonetworks, Internet of Space Things/CUBESATs, Internet of BioNanoThings, komunikimet molekulare dhe komunikime nën ujore.

Content:
One of the most famous scientists in the field of telecommunications, Prof. Ian F. Akyildiz from the United States of America, at the invitation of Prof. Assoc. Dr. Bujar Krasniqi, will give a lecture on 6G technology entitled "6G and Beyond: The Future of Wireless Communications Systems". According to the Scopus platform, prof. Ian F. Akyildiz has over 550 publications in the field of telecommunications, while according to the Scholar Google platform he has over 120,000 citations. His current research interests include areas such as: wireless communications (6G / 7G), sensor networks, TeraHertz band communications, Reconfigurable Intelligent Surfaces, Nanonetworks, Internet of Space Things / CUBESATs, Internet of BioNanoThings, molecular communications and underwater communications.

Apr 28, 2021 05:00 PM in Budapest

Loading
* Required information