Meeting Register Page

ארבעים שנה לפרוץ מלחמת איראן-עיראק
סדרת מפגשים מקוונים של מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב
בהנחיית ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור וד"ר רונן זיידל
22.10 - בין הלוקלי לגלובלי: הזירה האזורית, המעצמות והזווית הישראלית
5.11 - בין הפטיש לסדן: מתחים אתניים ודתיים בצל המלחמה
19.11 - המלחמה בראי הספרות והקולנוע
3.12 - מושב באנגלית - המלחמה והיסטוריה תרבותית: זיכרון והנצחה
17.12 - וכתתו חרבותם לאיתים: סיום המלחמה והשלכותיה
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Liora Hendelman.