Meeting Register Page

Meeting banner
אמנות האהבה
אהבה - מושג מסתורי שקשה לתפוס ולמדוד. בזכות בתי נעמה האהבה הפכה לאמנות, למיומנות שניתן ללמוד ולהשתמש בה מדי יום בחייכם.
ב"אמנות האהבה" אסביר כיצד האהבה חודרת בשקט לתאים ומשנה חיים, ואת הצורך באהבה בחייו של כל אדם, בכל גיל.
בשיעור חינם זה אדבר על שימוש בטכניקת CCH שנקראת "הכלה" (Containment באנגלית) כדי לקיים מערכות יחסים טובות וחיוביות וכן להשיב לתקנן מערכות יחסים שבורות.

Jun 10, 2020 06:00 PM in Jerusalem

Loading
* Required information