Meeting Register Page

Meeting banner
מפגש הדרכה בנושא העברת מסר תיקון הצהרה מסוכן המכס
בהתאם לעדכון אשר התקבל ממינהל המכס, סוכני מכס יוכלו לבצע סקיצות לתיקונים בהצהרת היבוא, באמצעות מסר ייעודי - מסר תיקון הצהרה.
החל מה- 15.7.21, כל תיקון בהצהרת יבוא שיבוצע ביוזמת סוכן המכס, יתבצע רק באמצעות מסר תיקון הצהרה.

הנכם מוזמנים להשתתף במפגש הדרכה שיועבר ע"י נציגי מינהל המכס, במטרה להבהיר את הסוגיות הקשורות במהלך החדש.
מוצע להתנסות בעריכת המסר, ובמסגרת המפגש ניתן יהיה להציף שאלות בנושא.

Jun 24, 2021 03:00 PM in Jerusalem

Loading
* Required information