Meeting Register Page

St Padarn's Institute, CMD: Managing Time Effectively / Rheoli Amser yn Effeithiol
10am - 2pm
Zoom

Led by Kathryn Delderfield

We all know that sinking feeling when life feels really busy and we’re struggling to keep on top of everything. This can often lead to feelings of stress and/or inadequacy, but are there skills and strategies we can learn to help us manage and prioritise our time more effectively which might help.

The aim of this course is to offer some realistic ideas to help enable you to better prioritise your work, and to live and work more productively, even within the complex world of church ministry. We will look at issues such as prioritisation, procrastination and over commitment, and look at a range of tools and models to help support the way you plan your days, and how best to deal with interruptions and the unexpected when they happen.
_____________________________________________________________________
Rydym ni i gyd yn adnabod yr hen deimlad ddiffygiol hwnnw pan mai bywyd yn brysur iawn ac rydyn ni'n cael trafferth cadw ar ben popeth. Yn aml gall hyn arwain at deimladau o straen a/neu annigonolrwydd, ond a oes sgiliau a strategaethau y gallwn eu dysgu i’n helpu i reoli a blaenoriaethu ein hamser yn fwy effeithiol a allai fod o gymorth.

Nod y cwrs hwn yw cynnig rhai syniadau realistig i’ch helpu i flaenoriaethu eich gwaith yn well, ac i fyw a gweithio’n fwy cynhyrchiol, hyd yn oed ym myd cymhleth gweinidogaeth eglwysig. Byddwn yn edrych ar faterion fel blaenoriaethu, oedi a gor-ymrwymiad, ac yn edrych ar ystod o offer a modelau i helpu i gefnogi'r ffordd yr ydych yn cynllunio'ch dyddiau, a'r ffordd orau o ddelio ag ymyriadau a'r annisgwyl pan fyddant yn digwydd.

Nov 9, 2022 10:00 AM in London

Meeting logo
Loading
* Required information