Meeting Register Page

Meeting banner
מלכת שבא בין ירושלים, אתיופיה ותימן
ד"ר רן הכהן, אוניברסיטת תל אביב
ההרצאה תספר את סיפורו של האפוס הלאומי האתיופי - סיפור המלך שלמה ומלכת שבא. נעמוד על חשיבותו בתרבות האתיופית בהקשריו הנוצריים והיהודיים, ולרגל התערוכה ננסה לקשר אותו גם לתימן, השכנה ממזרח.

Oct 28, 2020 06:00 PM in Jerusalem

Loading
* Required information