Meeting Register Page

In-Person (Transition Conference) In-Person Only Registration (No Zoom) /(Evento en persona) 14ª Conferencia Anual de Transición, "La vida después de la escuela secundaria, lo que necesita saber ..."
Annual Transition Conference, "Life After High School, What You Need To Know..." (Evento en persona) Description: Secondary transition is a time of great change and opportunity as youth prepare for their adult lives in the areas of employment, education, training, and independent living. Parents' Place invites you to learn how to prepare for these transitions. This conference is designed for parents, foster parents, guardians, and professionals who work with students and young adults with special needs (ages 14-22), who have an IEP or 504 plan.

La transición secundaria es un momento de grandes cambios y oportunidades a medida que los jóvenes se preparan para sus vidas adultas en las áreas de empleo, educación, capacitación y vida independiente. Parents' Place te invita a aprender cómo prepararte para estas transiciones. Esta conferencia está diseñada para padres, padres adoptivos, tutores y profesionales que trabajan con estudiantes y adultos jóvenes con necesidades especiales (de 14 a 22 años), que tienen un IEP o un plan 504. También se ofrecerá un taller para Jóvenes Adultos.

Mô tả: Chuyển tiếp trung học là một thời điểm có nhiều thay đổi, và cơ hội khi thanh thiếu niên chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành của họ trong các lĩnh vực việc làm, giáo dục, đào tạo và sống độc lập. Parents ‘Place xin mời quí vị tìm hiểu cách chuẩn bị cho những chuyển đổi này. Hội nghị này được thiết kế cho các bậc cha mẹ, cha mẹ nuôi, người giám hộ và các chuyên gia làm việc với học sinh và thanh niên có nhu cầu đặc biệt (từ 14 đến 22 tuổi), những người có chương trình IEP hoặc 504. Một hội thảo dành cho giới trẻ cũng sẽ được tổ chức. (Xin lưu ý: chổ ngồi giới hạn cho 20 đến 25 người tham gia. Chúng tôi sẽ gọi điện để xác nhận số lượng học viên đả đăng ký.

內容:中學後過渡期是一個充滿變化和機遇的時期,因為中學生將要為成年生活做準備,例如: 就業、教育、培訓和獨立生活方面。家長天地 (Parents’ Place) 邀請您參加本次會議去認識如何為這過渡期做準備。會議特別為有 IEP 或 504 計劃的學生和有特殊需要的年輕人(14-22 歲)及其父母、養父母、監護人和專業人士而安排。還有, 當天會有一個年青人工作坊 (請注意:僅限於 20 至 25 名參加者,我們將致電给您確認參加者)。

Nov 12, 2022 08:30 AM in Pacific Time (US and Canada)

Loading
* Required information