Meeting Register Page

St Padarn's Institute, CMD: Understanding Spiritual Direction / Deall Cyfeiriad Ysbrydol
10am - 4pm
Zoom

Led by Jane Butler & Janet Fletcher

‘The longest journey is the journey inward’ (Dag Hammarskjold)

In the busyness of ministry as we seek to help others to draw close to God, it is easy to become lost ourselves. God can disappear from our view. This workshop explores the role of spiritual direction (accompaniment) as a means of sustaining our own journey with God.

Our time together will give you an opportunity to experience how being listened to - and listening to others - can deepen our ability to listen to God and to listen for God when others are speaking. 

We will also explore in more depth what ‘spiritual direction’ means - what it is and what it isn’t.

All are welcome - whether you have a spiritual director or not, or are a spiritual director yourself! 
_____________________________________________________________________

‘Y daith hiraf yw’r daith fewnol’ (Dag Hammarskjold)

Ym mhrysurdeb y weinidogaeth wrth inni geisio helpu eraill i agosáu at Dduw, hawdd i golli ein hunain. Gall Duw ddiflannu o'n golwg. Mae’r gweithdy hwn yn archwilio rôl cyfeiriad ysbrydol (ar y cyd) fel modd o gynnal ein taith ein hunain gyda Duw.

Bydd ein hamser gyda’n gilydd yn rhoi cyfle i chi brofi sut y gall cael eich clywed – a gwrando ar eraill – ddyfnhau ein gallu i wrando ar Dduw ac i wrando ar Dduw pan fo eraill yn siarad.

Byddwn hefyd yn archwilio’n fanylach beth yw ystyr ‘cyfeiriad ysbrydol’ – beth ydyw a beth nad ydyw.

Mae croeso i bawb - os oes gennych chi gyfarwyddwr ysbrydol ai peidio, neu eich bod yn gyfarwyddwr ysbrydol eich hun!

Oct 10, 2022 10:00 AM in London

Meeting logo
Loading
* Required information