Meeting Register Page

Sesiwn wybodaeth ar Gymrodoriaeth – ar agor i fenywod yn unig / Information session on Fellowship - open to women only
Noder fod y cyfarfod hwn ar gyfer merched yn unig. Bydd yr Athro Hywel Thomas, Llywydd y Gymdeithas, yn bresennol ar ddechrau’r sesiwn yn unig, i groesawu’r mynychwyr.

Mae enwebiadau’n cael eu gwneud a’u hasesu gan ein Cymrodyr presennol. Byddwn yn egluro beth sydd ynghlwm â hynny, a byddwch yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiwn am y broses. Byddwch hefyd yn cael clywed gan rai o’n Cymrodyr presennol ynghylch yr hyn mae Cymrodoriaeth yn ei olygu iddynt.

Mae ein Cymrodyr yn cynrychioli rhagoriaeth mewn sawl maes o ddysg - gan gynnwys disgyblaethau academaidd, gweithgareddau rhyngddisgyblaethol, y sectorau cyhoeddus a phreifat, a lle bynnag mae gwaith pobl yn cael effaith sylweddol ar fywyd Cymreig.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o’r sesiynau hyn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech ofyn cwestiwn i gael ei ateb ar y diwrnod, cysylltwch â Fiona Gaskell: fgaskell@lsw.wales.ac.uk.

Please note that this meeting is for women only. Professor Hywel Thomas, President of the Society, will be present at the start of the session only, to welcome participants.

Nominations are made and assessed by our existing Fellows. We will explain what that involves, and you will have the opportunity to ask anything you like about the process. You will also be able to hear from some of our existing Fellows about what Fellowship means to them.

Our Fellows represent excellence in many areas of learning – including the academic disciplines, interdisciplinary activities, the public and private sectors, and wherever people’s work makes a significant impact on Welsh life.

We look forward to seeing you at one of the sessions. If you have any queries, or would like to pose a question to be answered on the day, please contact Fiona Gaskell: fgaskell@lsw.wales.ac.uk.

Jun 22, 2021 03:00 PM in London

Loading
* Required information