Meeting Register Page

Forumet në bashkësi që Komuna e Brvenicës/ Форум на заедницата-Општина Брвеница
Të nderuar banorë të komunës së Brvenicës/Почитувани жители на општина Брвеница,
Dëshirojmë t'ju ftojmë në onlajn Forumet në bashkësi që Komuna e Brvenicës në bashkëpunim me Qendrën për hulumtim dhe krijim të politikave, Luludi, Koalicioni rural, Gazetarë për të drejtat e njeriut dhe EHO-Stip do ta organizojnë në kuadër të projektit "Përmes thjerrëzave të grave: nxitja e politikave dhe iniciativave buxhetore, monitorimi i zbatimit të planeve lokale të veprimit për barazinë gjinore”. Forumi në bashkësi do të mundësojë identifikimin e nevojave dhe prioriteteve specifike të qytetarëve nga të gjitha grupet në komunën e Brvenicës, në mënyrë që të mundësojë kushte për prioretizimin e programeve dhe projekteve si dhe në të njëjtën kohë të përmirësojë strukturën e programeve në komunë.
Би сакале да ве поканиме на онлајн форум во заедницата кој Општината Брвеница во соработка со Центарот за истражување и креирање политики, Лулуди, Рурална Коалиција, Новинари за човекови права и ЕХО-Штип ќе го организира во рамки на Проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“.Форумот во заедницата ќе овозможи идентификување на специфичните потреби и приоритети на граѓаните од сите групи во општина Брвеница, а со цел обезбедување услови за приоретизирање на програмите и проектите како и истовремено подобрување на структурата на програмите во општината.
- Sesioni I 28.05.2021 10:30-12:30 Përkufizimi i problemeve dhe sfidave /Дефинирање проблеми и предизвици
- Sesioni II 31.05.2021 Përcaktimi i propozim zgjidhjeve / Дефинирање на предлог решенија
- Sesioni III 03.06.2021 Prezantimi i rezultateve dhe hapat e ardhshëm / Презентирање на резултати и следни чекори

May 28, 2021 10:30 AM in Warsaw

Loading
* Required information