Meeting Register Page

Meeting banner
14th Annual Transition Conference "Life After High School"
Saturday, November 13, 2021 Time: 10:00 am - 12:00pm
For Parents/ Caregivers, Professionals, and Youth between the Ages 14-22 who have or had an Individualized Educational Plan (IEP) or 504 Plan.

Sábado, 13 de noviembre de 2021, Hora: 10:00 am - 12:00 pm
Para padres / cuidadores, profesionales y jóvenes de entre 14 y 22 años que tienen o han tenido un plan educativo individualizado (IEP) o un plan 504.

2021 年 11 月 13 日 (星期六),時間:上午 10:00時至中午 12:00
歡迎父母/看護人、專業人員和擁有或曾經擁有個人化教育計劃 (IEP) 或
504 計劃的 14 至 22 歲青少年參加

Thứ Bảy, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2021, Từ: 10:00 am - 12:00pm
Dành cho Cha mẹ / Người chăm sóc, Chuyên gia và Thanh thiếu niên từ 14 đến 22 tuổi, đã có Kế hoạch Giáo dục Cá Nhân Hóa (IEP) hoặc Kế hoạch 504

Nov 13, 2021 10:00 AM in Pacific Time (US and Canada)

Meeting logo
Loading
* Required information