Zoom Logo

יצירתיים?- תחשבו עסקי! - Shared screen with speaker view
יצחק
28:09
צריך לעמוד בזמנים
יצחק
28:18
זה לא מלווה מלכה\\
יצחק
31:29
פשוט מאוד תעשה שיתוף מסך
יצחק
32:38
https://www.youtube.com/watch?v=hoK40BV-Bow
ישראל יום טוב
32:53
אל תפריע ולו ידידי
יצחק
32:54
תוך 10 שניות מראה איך עושים שיתוף מסך
Rina
01:19:50
תודה רבה רבה.מקסים לראות. פרנסה ואיראת שמים יחד
נעמה
01:26:29
ת
יצחק
01:26:32
אתם יכולים להתייחס לשאלות ששאלנו לפני הזום?
M Pories
01:28:08
תודה רבה
יצחק
01:28:40
צריך פעם הבאה יותר זמן
יצחק
01:28:52
לא נתתם לו את השאלות ששאלנו
יצחק
01:28:57
לפני הזום
M M
01:29:39
יש הקלטה של ההרצאה ?