Zoom Logo

סמינר יש/אין שדה - המחלקה לאמנות, בצלאל - Shared screen with speaker view
Orna Korner
02:04:15
אשמח לשמוע את תשובתה של רותי
Tom Krasny
02:24:53
בדיבור הדיכוטומי: 1.'טקסט' 'נגד' 'דימוי' או 'עבודה' חזותית עלתה כל פעם הסיטואציה של מפגש עם עבודה אחת. לא דובר, נגיד, על תחביר חזותי ו'טקסט' בתערוכת יחיד למשל הוא לגמרי חזותי. יש לנו אבני בניין שהן העבודות ואנחנו מארגנים.ות אותן לכדי מבני משמעות פרטיים. וגם דואגים.ות להשאירם פתוחים מספיק להזמנת התארחויות שונות, אין צורה אחת לחוות, אין טקסט אחד אין עבודה אחת שהיא מופע
Orna Korner
02:30:52
תודה רבה