Zoom Logo

ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי - Shared screen with speaker view
Daniella Talmon-Heller
15:34
מתנצלת - יש לי תקלה במצלמה וכנראה גם לא שמעתם אותי. שומעים את שלמה? אני לא שומעת כלום
Mikhal Bar-Asher Siegal
15:51
גם לי היתה בעיה קשה!!
Mikhal Bar-Asher Siegal
15:55
אני כבר עשרים דקות לא שומעת
david sabato
16:04
שומעים מצוין
Jackie Simon Feldman
17:33
בתוך הצ'יפ יש שביב שמכוון אוך איך לבחור בקלפי??
david sabato
47:40
תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ד הלכה טאי זהו קמיע מומחה כל שריפא ושנה ושלש
Ephraim Shoham-Steiner
49:54
אביי ורבא דאמרי תרוייהו:[=שאמרו שניהם] כל דבר שיש בו משום רפואה - אין בו משום דרכי האמורי. (בבלי שבת סז עמ' א)
Yael Mabat
01:04:08
tailermade- תפור על פי מידות
Yael Mabat
01:27:37
היה מרתק ממש, אני מתנצלת, מצב פה נהייה מורכב מידי. תודה רבה!
PL
01:29:28
תרופה - מרירה
Jackie Simon Feldman
01:29:43
אצלנו בבית ספר זה היה לכתוב חמישה עמודים קמ"ד - כבוד הורים ומורים בקיצור שולחן ערוך.
Daniella Talmon-Heller
01:30:45
גם קריאת הקוראן ושמיעתו נחשבות בעלת השפעה עמוקה מאוד, ומעבירה את המשמעות של הטקסט, גם אם לא מבינים את המילים
david sabato
01:32:15
במשנה מסופר על רבי חנינא בן דוסא, עושה ניסים קדום, שהיה מתפלל על החולים ויודע מי יחיה ומי ימות בהתאם לשאלה אם 'שגרה תפילתו בפיו' - הגריסה האוטומטית של התפילה ללא טעות
Daniella Talmon-Heller
01:33:07
ממליצה על המחקר של ענבר גרייבר בהקשר הנוצרי
Jackie Simon Feldman
01:35:33
מכון המקדש הוציא את התנ"ך הויקטוריאני בעברית.
Daniella Talmon-Heller
01:36:55
תודה רגבה