webinar register page

Webinar banner
Cultivating the Pearl and Dissolving Ancestral Influences with Wu Ji Gong/Култивиране на перлата и разтваряне на пречки и отрицателни влияния от предците Ви, с У Джи Гонг
We invite you on August 29 and 30 from 10:00 to 13:00 to a special workshop to deepen our skills with WU GONG!

The pearl (your energy body) is what allows your larger cosmic unlimited Self to communicate and guide your mortal and physical selves.

Taoist followers cultivate the Pearl so that they can act without any conditioning and simultaneously develop Ming (Worldly Destiny) and Son (Spiritual Destiny).

In this course I will share how to use the movements of Wu Ji Gong and the Pearl to open the 5 main Soul Channels in the body so that we can dissolve the deeper influences of the ancestral bloodline that do not allow the inner and outer our lives to be in harmony and balance.

PRICE:
Regular price euros 61
Price until August 28, euros 41
The currency at registration is in British pounds for technical reasons.
IMPORTANT - everyone will have access to the course record for 1 year.

We are happy to be together again!
...............................................................................
Каним ви на 29 и 30 август от 10:00 до 13:00 на специален уъркшоп за задълбочаване на уменията ни с У ДЖИ ГОНГ!

Перлата (вашето енергийно тяло) е това, което позволява на вашето по-голямо космическо неограничено Аз да общува и да ръководи вашето смъртно и физическо Аз.

Даоистки адепти култивират Перлата, за да могат да действат без всякакво кондициониране и едновременно да развиват Минг (Светската съдба) и Син (Духовната съдба).

В този курс ще споделя как да използваме движенията на У Джи Гонг и Перлата, за да отворим 5-те основни Душевни канала в тялото, за да можем да разтворим по-дълбоките влияния на кръвната линия на предците, които не позволяват на вътрешния и външния ни живот да бъдат в хармония и баланс.

ЦЕНА:
Редовна цена 119лв
Цена до 28 август 79лв
Валутата при регистрация е в британски лири поради технически причини.
ВАЖНО - всеки ще има достъп до записа на курса за 1 година.

Щастливи сме, че отново ще бъдем заедно!
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Maria Tsvetkova.