webinar register page

כינוס חשיפה של הקול היהודי
-כיצד עצרנו את טרור המים בבתי הכלא?
-מה גרם לנערות שהסתובבו עם עברינים ערבים לחזור לביתם?
-ואיך גרמנו למעצרם של פורעים ערבים שהתקיפו מטיילים?

משדר זום מיוחד על הסיפורים המרתקים מאחורי הקלעים של חדר התחקירים של אתר הקול היהודי:

במשדר נארח גם את אראל סגל ובן שיף בנו וממובילי המאבק לשחרורו של אריה שיף.

Jul 28, 2021 09:00 PM in Jerusalem

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: משרד הקול היהודי.