webinar register page

Webinar banner
פאנל פסילת חוקי יסוד ושימוש לרעה בסמכות מכוננת - בעקבות בג"ץ שפיר נ' הכנסת // בנדור, בקשי, טמיר, שגב
לפרטים מלאים בעמוד האירוע:
https://lawforum.org.il/events/shafir-panel/

הפורום הישראל למשפט וחירות מתכבד להזמינכם לפאנל מקוון בנושא
"פסילת חוקי יסוד ושימוש לרעה בסמכות מכוננת - בעקבות בג"ץ שפיר נ' הכנסת" בפאנל ישתתפו:
פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר אביעד בקשי, פורום קהלת למדיניות
פרופ' מיכל טמיר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
ד"ר שוקי שגב, האקדמית נתניה

הפאנל ישודר בזום ביום שלישי ה-15.6.21, בשעה 15:30.
ההשתתפות באירוע בהרשמה מראש בלבד

Jun 15, 2021 03:30 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kayla Dolin.