webinar register page

Webinar banner
Văn hóa doanh nghiệp trong đại dịch
Hội thảo trực tuyến. Thứ 5 (29/7) - Từ 14:00 - 15:00
Nội dung chính:

1. Bối cảnh và thách thức khi triển khai văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh dịch và sau dịch
2. Các vấn đề của doanh nghiệp (mất người, tinh thần nhân viên đi xuống,..)
3. Những việc doanh nghiệp nên làm lúc này
4. Những công cụ và chương trình đào tạo cần thiết
5. Cơ hội cho doanh nghiệp củng cố, điều chỉnh hoặc đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp
6. Các Case Study thành công để doanh nghiệp tham khảo
7. Giao lưu cùng doanh nghiệp

Jul 29, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: MVV Everlearn.