webinar register page

Webinar banner
Bashkëpunimi i aktorëve kryesorë në mbështetje të nevojave emergjente të shoqërive UK (Collaboration of the Key Actors in Supporting the Emergency Needs of Water Utilities)
Qëllimi i këtij webinari është të adresojë sfidat e paraqitura nga pandemia për sektorin dhe shoqëritë UK, dhe masat lehtësuese që mund të merren nga këndvështrimi i institucioneve të qeverisë qendrore, donatorëve dhe institucioneve financiare ndërkombëtare. Webinari do të organizohet në formatin e një paneli diskutimi online me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve të qeverisë qendrore, donatorëve dhe institucioneve financiare ndërkombëtare, shoqërive UK dhe shoqatave të bashkive.
___
The aim of this webinar is to address the challenges posed by the pandemic to the sector and water utilities, and the mitigating measures that can be taken from the perspective of central government institutions, donors and IFI-s. The webinar will be organized in the format of an online discussion panel with the participation of representatives from central government institutions, donors and international financial institutions, water utilities and municipality associations.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Alban Kushi.