webinar register page

Webinar banner
ЕДУИНО ВЕБИНАР: Превенција на осипување (drop-out prevention) на ученици од образовниот процес
Овој вебинар е наменет за училишното раководство, стручната служба и сите заинтересирани наставници во основно и средно образование. Вебинарот нуди корисни стратегии и програми за рана идентификација, интервенција и училишна програма за намалување на осипувањето на ученици. Со оглед на податоците кои покажуваат најголемо осипување во средно образование, тие училишта може да бидат приоретизирани.

Dec 15, 2021 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .