webinar register page

Webinar banner
INTEGRÁCIA V PRAXI
Základný legislatívny rámec procesu integrácie s príkladmi z praxe a odporúčaniami

Lektorka:
Mgr. Jarmila Chudá, zamestnankyňa v štátnej správe – rezort školstva

OBSAH WEBINÁRA:

• Predstavíme vám základný legislatívny rámec procesu integrácie (stručný prehľad právnych predpisov)
• Práva a povinnosti účastníkov procesu integrácie (dieťaťa a zákonného zástupcu, riaditeľa, učiteľa – triedneho učiteľa, príslušného poradenského zariadenia, zriaďovateľa)
• Príklady z praxe a odporúčania k činnostiam súvisiacich s procesom integrácie – vo vzťahu najmä k povinnej dokumentácii (obsah, vedenie, odstúpenie povinnej dokumentácie a jej archivácia), k diagnostike a správam z odborných vyšetrení, k informovanému súhlasu, k možnosti a podmienkam individuálneho vzdelávania a oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, k individuálnemu vzdelávaciemu programu a i.)

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:
Pre pedagogických zamestnancov základných škôl – najmä riaditeľov, učiteľov, triednych učiteľov, pedagogických asistentov, výchovných poradcov, školských špeciálnych pedagógov; odborných zamestnancov v ZŠ.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 18, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.