webinar register page

Webinar banner
Програма Коперник - достъп до продукти и услуги за подпомагане на инвентаризация на емисии на парникови газове и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство
Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект “2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство“
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Институт за космически изследвания и технологии - БАН.