webinar register page

Webinar banner
SILFs Årsmöte 2020
Dagordning:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
5. Godkännande av kallelseförfarandet.
6. Godkännande av dagordningen och ev. övriga frågor.
7. Information från styrelsen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019-2020.
9. Rapport från skattmästaren.
10. Revisorernas berättelse gällande 2019 års bokslut. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val.
- Styrelsen
- Revisorer för verksamhetsåret 2020-2021: 2 ordinarie, 1 suppleant.
- Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 1 år: 2 ordinarie, 2 suppleanter.
- Ledamot i Specialistföreningarnas representantskap i Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
- Val av ledamöter till valberedningen
12. Fastställande av årsavgift för 2020.
13. Verksamheten år 2020-2021.
14. Övriga frågor.
- Stadgeändring för SILF.
- Fastställande av nytt visionsdokument för SILF.
- Förslag till nytt vårdprogram för vaccinationer.
(Underlag publiceras på infektion.net senast 2 veckor före årsmötet)
15. Mötets avslutande.

Välkomna!
Jens Eriksson, facklig sekreterare

VÄNLIGEN NOTERA ATT MÖTET ENDAST ÄR TILLGÄNGLIGT FÖR SILFS MEDLEMMAR. SAMTLIGA MEDLEMMAR HAR FÅTT ETT LÖSENORD SKICKAT TILL SIG PER E-POST FRÅN NIKLAS LUNDBLAD PÅ MEDIAHUSET. HAR DU INTE MOTTAGIT DETTA, VÄNLIGEN KONTAKTA ULF RYDING I SILF.

May 26, 2020 05:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mediahuset Webinars.