webinar register page

Webinar banner
ODBORNÁ ČINNOSŤ PODPORNÉHO TÍMU V ŠKOLE
Špecifiká pôsobenia a riadenia školského podporného tímu, poskytovania odbornej starostlivosti a vykonávania odbornej činnosti v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v rámci rozvoja inkluzívnej kultúry

Lektor: PhDr. Marek Havrila, PhD., OÚ Prešov – odbor školstva, oddelenie odborných a metodických činnosti

Obsah webinára:
• predstaviť základné legislatívne východiská inkluzívneho vzdelávania a výkonu pracovnej činnosti funkčného školského podporného tímu,
• načrtnúť aktuálne schvaľovanú legislatívnu zmenu školského zákona a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorá sa vzťahuje na činnosť školských podporných tímov a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie,
• predstaviť pracovnú činnosť jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a kariérových pozícií v rámci výkonu špecializovaných činností v nadväznosti na tvorbu procesných, výkonových a obsahových štandardov,
• pozornosť je upriamená aj na problematiku požadovanej dokumentácie a profesijného rozvoja členov školského podporného tímu, ktorí tvoria jednotlivé zložky systému poradenstva a prevencie, ich pracovné podmienky a predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú,
• poukázať na možnosti financovania vzniku pracovných miest členov školského podporného tímu a úpravy ich pracovného času,
• webinár tematizuje hlavné úlohy, kompetencie a zásady práce i vzájomnej spolupráce jednotlivých členov školského podporného tímu v prostredí škôl a školských poradenských zariadení,
• súčasťou webinára sú aj viaceré odporúčania a príklady dobrej praxe...

Pre koho webinár odporúčame:
Pre školských špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, šk

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 4, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .