webinar register page

Webinar banner
ŠKÔLKAR POČÍTA...
Námety na rozvíjanie predmatematickej gramotnosti detí predškolského veku

Lektorka:
Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

OBSAH WEBINÁRA:
• Povieme si, aký je rozdiel medzi matematickou a predmatematickou gramotnosťou detí.
• Ukážeme, ako môžeme dieťa v predprimárnom vzdelávaní „pripraviť” na prácu s matematickými pojmami a operáciami a uľahčiť im tak vstup do základnej školy.
• Predstavíme podnetné situácie a následne námety aktivít, ktoré majú znaky činnostného charakteru a ich ciele v oblasti predmatematickej gramotnosti budú zohľadňovať aktuálnu vývinovú úroveň detí.
• Hovoriť budeme aj o tom, ako rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, algoritmické myslenie, orientáciu v priestore, ale tiež ako pomôcť dieťaťu rozpoznať základné geometrické útvary.
• Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít prostredníctvom motivačných pracovných listov, zameraných na rozvoj predmatematickej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní v súlade s podoblasťami vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami podľa ŠVP (2016).

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:
Pre učiteľov v materských školách, rodičov detí predškolského veku, špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 4, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.