webinar register page

Webinar banner
Pomiar wpływu społecznego: jakie szanse dla polskich spółdzielni pracy i socjalnych? | Measuring the social impact: what opportunities for Polish worker and social cooperatives?
To wydarzenie zostało sfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do organizatorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca dofinansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.
Webinar logo
* Required information
Loading


NOTICE TO PARTICIPANTS

 

Persons taking part in this event will be registered in a document called ‘the list of participants’, which will include at least their first and last names and e-mail addresses. Depending on particular cases, it might also include participants’ sex, organisation and country details. The personal data included in the list of participants will be necessary and used for monitoring of the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), including for surveys carried out thoughout the programme duration.

The participants in EaSI-supported events can be contacted via surveys to learn their views and opinions about an EaSI-supported event in which they have participated, e.g. a conference, meeting, seminar or other type of event funded fully or partially by the EaSI programme.

The collected personal data and all information related to the above mentioned surveys is stored on a server of the external contractor of the European Commission, who guarantees the data protection and confidentiality required by the Regulation (EC) 45/2001. 

When you receive the survey, you will be able to verify, which personal data is stored, have it modified, corrected, or deleted. You will also have the possibility to ask questions regarding surveys or on the processing of information in the context of the surveys.


INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

Osoby biorące udział w tym wydarzeniu zostaną zarejestrowane w formie dokumentu zwanego "listą uczestników", która będzie zawierać ich imiona, nazwiska oraz adresy e-mail. W zależności od szczególnych przypadków może ona zawierać również dane dotyczące płci, organizacji i kraju uczestników. Dane osobowe zawarte w liście uczestników będą niezbędne i wykorzystywane do monitorowania programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznej (EaSI), w tym do badań przeprowadzanych przez cały okres trwania programu.

Z uczestnikami wydarzeń wspieranych przez EaSI można kontaktować się za pomocą ankiet, aby poznać ich poglądy i opinie na temat wydarzenia wspieranego przez EaSI, w którym uczestniczyli, np. konferencji, spotkania, seminarium lub innego rodzaju wydarzenia finansowanego w całości lub częściowo z programu EaSI.

Zebrane dane osobowe oraz wszystkie informacje związane z powyższymi ankietami są przechowywane na serwerze zewnętrznego wykonawcy Komisji Europejskiej, który gwarantuje ochronę danych i poufność wymaganą przez rozporządzenie (WE) 45/2001.

Po otrzymaniu ankiety będą Państwo mogli sprawdzić, jakie dane osobowe są przechowywane, zmienić je, poprawić lub usunąć. Ponadto będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań dotyczących ankiet lub przetwarzania informacji w ramach ankiet.