webinar register page

Lecture: Discovery of novel prophylactic pharmacological interventions against anti-tumor drugs cardiovascular adverse effects.
Prof. Janusz Marcinkiewicz: COVID-19: wirus kontra odpowiedź immunologiczna
Profesor Janusz Marcinkiewicz (ur. 21 października 1951 w Krakowie) to wybitny polski immunolog, profesor nauk medycznych. Do 1997 roku był współpracownikiem polskiego immunologa prof. Włodzimierza Ptaka, a następnie w tym samym roku objął kierownictwo nad Katedrą Immunologii UJ CM. W latach 2011-2016 pełnił funkcję pełnomocnika Rektora UJ ds. Weterynarii; w latach 2016-2020 funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. Stopni i Tytułów Naukowych; W latach 2008-2014 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, a od 2020 roku jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej (RDN).

Profesor J. Marcinkiewicz zajmuje się badaniami w zakresie immunologii i mikrobiologii. Jako jeden z pierwszych na świecie opublikował hipotezę dotyczącą roli neutrofilów w indukcji antygenowo-swoistej odporności humoralnej. W 1991 odkrył
i opisał, że antygeny białkowe zmienione oksydacyjnie przez neutrofile, silniej stymulują układ immunologiczny do produkcji przeciwciał. W latach 1990-1995 prowadził pionierskie badania nad rolą tlenku azotu w układzie immunologicznym. Jest współodkrywcą przeciwzapalnych właściwości pochodnych tauryny (głównego wolnego aminokwasu cytozolu neutrofili i współautorem opisania roli tauryny w regulacji odczynu zapalnego.
W ostatnich latach badał i opisał wpływ biofilmu bakteryjnego w aktywacji autoagresywnych komórek odczynu zapalnego (zaproponował termin – biofilm-associated neutrophils).

Profesor Marcinkiewicz jest autorem i współautorem ok. 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych (w tym 152 na liście Web of Science); jego prace dotyczące funkcji komórek fagocytarnych w odporności były cytowane ponad 3700 razy (zob. Web of Science); indeks Hirscha: 33; publikował w czołowych naukowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, m.in. w Journal of Immunology, European J Immunology, Immunology Today.

Jan 18, 2021 02:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Stefan Chlopicki stefan.chlopicki@jcet.eu.