webinar register page

Webinar banner
Стимулација на говор во рана возраст + Cboard
Овој вебинар е наменет за сите родители, наставници од основно образование, воспитувачи од предучилишно образование и сите други професионалци (специјални едукатори, логопеди, психолози, образовни асистенти). Вебинарот вклучува информации за развојот на говорот во рана возраст и алатката „Сиборд“ која ја олеснува комуникацијата на децата кои имаат тешкотии во говорот.

Nov 24, 2022 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .