webinar register page

Webinar banner
Investičné plány miest – financovanie a príležitosti
Revitalizácia a naštartovanie ekonomiky po kríze spôsobenou COVID-19 je najdôležitejšia výzva pre naše mesta a regióny.

Aké sú možnosti podpory investičných zámerov miest v rámci Plánu obnovy a odolnosti? Prečo je dôležité zahrnúť do vašich investičných plánov obnovu a rekonštrukciu verejných budov v správe mesta (materské a základne školy, domy sociálnych služieb, komunitné centra, etc.) alebo výstavbu nových budov v súlade s princípmi mitigácie a adaptácie na zmenu klímy v nadväznosti na ciele Európskeho Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku?

Dôležité informácie vám poskytneme v rámci webináru „Investičné plány miest – financovanie a príležitosti“, ktorý organizuje ZZMO CITENERGO a ENVIROS, s.r.o. 27. apríla 2021 v spolupráci s platformou Budovy pre budúcnosť. Webinár sa realizuje pri príležitostí 2. výzvy, vyhlásenej v rámci európskeho projektu „European City Facility” (EUCF).

Program:

10:30 - 11:15
- Úvod a privítaní účastníkov (Alexander Ferenčík, predseda CITENERGO a primátor mesta Kremnice)
- Plán obnovy a investičné možnosti pre samosprávy (Richard Paksi, Budovy pre budúcnosť - BPB)

11:15 - 12:00
- EU City Facility (EUCF) – možnosti získania podpory na financovanie investičných plánov miest a obcí
- Príklady úspešných investičných plánov európskych miest, podporených v rámci prvej výzvy EUCF (Petra Magová, Enviros, s.r.o.)
- Q&A

Na webinár pozývame odborných zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja, financovania, životného prostredia, klimatickému a energetickému manažmentu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Apr 27, 2021 10:30 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Budovy pre budúcnosť.