webinar register page

La fortificació ibèrica d'Ullastret: funcionalitat i simbolisme d’un complex defensiu de caràcter monumental, a càrrec de Gabriel de Prado
La fortificació que protegia la ciutat ibèrica d’Ullastret, i especialment el nucli d’hàbitat del Puig de Sant Andreu, disposava d’un sistema defensiu d’una gran singularitat i importància que ha estat posada de manifest en nombrosos estudis específics o publicacions de síntesi.

Des de les primeres campanyes d’excavació en aquest conjunt arqueològic, a finals dels anys quaranta del segle passat, l’estudi i posada en valor de les estructures defensives ha estat sovint un dels objectius prioritaris en la programació de la recerca. En aquest sentit, cal destacar que en aquests darrers anys la realització de diverses intervencions arqueològiques de prospecció geofísica, complementades amb sondejos estratigràfics, i excavació en extensió han permès la descoberta i documentació d’un monumental fossat i d’altres estructures avançades a la mateixa muralla que protegien el vessant occidental del Puig de Sant Andreu.

Les noves dades obtingudes per la recerca, en relació amb el conjunt defensiu d’Ullastret, permeten revisar la qüestió relativa a la dualitat implícita a les fortificacions ibèriques en la qual la funcionalitat i el simbolisme són presents però en proporció desigual i difícil de precisar.

Gabriel de Prado és arqueòleg i des de l’any 2012 responsable de la seu d’Ullastret del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que s’ocupa de la gestió de la ciutat ibèrica d’Ullastret i del seu museu monogràfic.

Moderador: David Asensio

Cicle de conferències: Guerres i defenses en el món iber català. Noves interpretacions

Oct 28, 2021 07:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Museu d'Arqueologia de Catalunya.