webinar register page

Webinar banner
ЕДУИНО ВЕБИНАР: Интердисциплинарен пристап во наставата за климатските промени
Проучувањето на климатските променени вклучува интерсекција на повеќе дисциплини. Токму затоа, неопходен е интердисциплинарен пристап во изучувањето на оваа комплексна тема. Овој вебинар е дизајниран на едноставен начин и дава приказ за тоа како треба да изгледа еден современ наставен час на кој учениците од основното и средното образование, на интердисциплинарен начин, ја изучуваат оваа тема. За таа цел, ќе бидат презентирани практични примери и совети.

Nov 10, 2021 05:55 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .