webinar register page

Webinar banner
Vazhdimësia e shërbimeve ujësjellës kanalizime nën krizën e COVID-19 - Sfidat dhe mësimet e nxjerra (Continuity of Water and Sanitation Services under Covid-19 Crisis – Challenges and Lessons Learned
Qëllimi i këtij webinari është ndarja e eksperiencave të shoqërive UK në përballimin e pandemisë COVID-19, ndarjen e praktikave të mira, dhe evidentimi i nevojave për mbështetje. Webinari do të organizohet në formatin e një paneli diskutimi online me pjesëmarrjen e drejtuesve të shoqërive UK dhe përfaqësuesve të bashkive.
______
The aim of this webinar is to share the experiences of water utilities in overcoming the COVID-19 pandemics, sharing good practices and identifying the needs for support. The webinar will be organized in the format of an online discussion panel with the participation of administrators of Albanian Water Utility companies and representatives of Municipalities.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Alban Kushi.