webinar register page

Webinar banner
EDUINO Uebinari: Hyrje në qasjet pedagogjike në mësimin gjithëpërfshirës, dixhital dhe të kombinuar për të gjithë nxënësit
Ky webinar është i dedikuar për mësuesit e shkollave fillore dhe të mesme të cilët dëshirojnë të prezantojnë qasjet dhe strategjitë efektive pedagogjike për të mësuarit gjithëpërfshirës, digjital dhe të kombinuar në mësimdhënie. Webinari është një hyrje në temë dhe ofron një përmbledhje të koncepteve kryesore që shpjegojnë ndryshimet në të nxënit, si dhe implikimet e tyre për planifikimin dhe zhvillimin e mësimdhënies gjithëpërfshirëse.

May 19, 2022 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .