webinar register page

Webinar banner
An Introduction to Comparative Judgement for primaries and secondaries in Central South Consortium
An Introduction to Comparative Judgement for primaries and secondaries in Central South Consortium

Wednesday 17th June 10-11am

Join Daisy Christodoulou in this webinar showing the benefits Comparative Judgement offers over traditional marking and moderation techniques. In this webinar you will take part in a live judging session assessing real Year 3 writing, and see the results straight away. You’ll also find out more about how schools in Wales can use this approach. We will judge Year 3 writing but the webinar is suitable for both primary and secondary teachers.

This webinar is only for schools in Central South Consortium.

Cyflwyniad i Dyfarniad Cymharol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghonsortiwm Canolbarth y De

Dydd Mercher 17eg Mehefin 10-11am

Ymunwch â Daisy Christodoulou yn y weminar hon yn dangos y buddion y mae Dyfarniad Cymharol yn eu cynnig dros dechnegau marcio a chymedroli traddodiadol. Yn y weminar hon byddwch yn cymryd rhan mewn sesiwn feirniadu fyw yn asesu ysgrifennu Blwyddyn 3 go iawn, ac yn gweld y canlyniadau ar unwaith. Byddwch hefyd yn darganfod mwy am sut y gall ysgolion yng Nghymru ddefnyddio’r dull hwn. Byddwn yn beirniadu ysgrifennu Blwyddyn 3 ond mae’r weminar yn addas ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd.

Mae’r weminar hon ar gyfer ysgolion yng Nghonsortiwm Canolbarth y De yn unig.

Jun 17, 2020 10:00 AM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Patrick Barmby.