webinar register page

Webinar banner
Инклузивни тимови во градинка (искуства и следни чекори) + Водич за инклузивни практики
Овој вебинар е наменет за воспитно негователскиот кадар и членовите на стручните служби и менаџментот во градинките. Вебинарот опфаќа насоки за креирање на инклузивни тимови, нивното значење, улогата и влијанието при креирање инклузивна клима во градинките.

Nov 29, 2022 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .