webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Chương trình đào tạo khẩn cấp phục vụ Chấn đoán - Điều trị - Chăm sóc người bệnh Covid-19
Ngày 25/10/2021
Nguyên tắc thiết kế phòng xét nghiệm Sinh học Phân tử và phương pháp xử lý nhiễm axit nucleic trong quá trình xét nghiệm SARS- CoV-2
TS. Lê Thị Hội - Khoa Kỹ thuật y học

Ngày 27/10/2021
Dinh dưỡng trong hỗ trợ kiểm soát đường máu cho người bệnh COVID-19
TS.BS. Nguyễn Thuỳ Linh - Bộ môn Dinh dưỡng - Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y tế công cộng

Ngày 29/10/2021
Dự phòng và chăm sóc loét do tỳ đè
Ths. Phạm Thị Ngọc - Khoa Điều dưỡng
You can choose to attend one or more of the following webinars.
Time shows in
* Required information
Loading