webinar register page

Webinar banner
Рана интервенција - Достапни опции и услуги (ICF)
Овој вебинар е наменет за родители, воспитувачи, наставници и други стручни лица кои работат со деца на рана и предучилишна возраст. Вебинарот нуди приказ на сегашните достапни опции и услуги за рана интервенција како и методи на функционална проценка сопред Меѓународната класификација на функционалноста (МКФ) и нејзина улога за утврдување на подобноста за добивање услуги.

Nov 8, 2022 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .