webinar register page

Webinar banner
Protecting Welsh Seas || Amddiffyn Moroedd Cymru
Enter a wonderful world of marine wildlife with us at this special training event.

• Learn about the different species we have in our seas, from seals and cetaceans to sharks too!
• Explore best practice to help get the most out of wildlife sightings while safeguarding the wildlife from disturbance
• Find out how you can help to get information out there about how to protect our seas – including info on Welsh marine codes.

This event is especially designed for outdoors and tourism professionals, from boat operators to activity providers to anyone working in the tourist trade. You will learn knowledge that you can pass on to your customers, enhancing their Welsh experience and helping them to enjoy Welsh sealife responsibly.

Supported by the Welsh Marine Protected Areas / Special Areas of Conservation Network and proudly hosted by Pembrokeshire Coastal Forum.

~

Camwch i mewn i fyd rhyfeddol bywyd gwyllt morol gyda ni yn y digwyddiad hyfforddiant arbennig hwn.

• Dysgu am y gwahanol rywogaethau sydd gennym yn ein moroedd, o forloi a morfilod i siarcod hefyd!
• Archwilio arfer gorau i helpu i gael y gorau o welediadau bywyd gwyllt tra'n diogelu'r bywyd gwyllt rhag aflonyddwch.
• Dysgu sut y gallwch helpu i gael gwybodaeth am sut i ddiogelu ein moroedd – gan gynnwys gwybodaeth am godau morol Cymru.

Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn arbennig ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn yr awyr agored a thwristiaeth, o weithredwyr cychod i ddarparwyr gweithgareddau i unrhyw un sy'n gweithio yn y fasnach dwristiaeth. Byddwch yn dysgu gwybodaeth y gallwch ei throsglwyddo i'ch cwsmeriaid, gan wella eu profiad Cymreig a'u helpu i fwynhau bywyd môr Cymru yn gyfrifol.

Wedi’i gefnogi gan Rwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru/Ardaloedd Cadwraeth Arbennig a’i gynnal gyda balchder gan Fforwm Arfordir Sir Benfro.

Feb 23, 2021 02:00 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Pembrokeshire Coastal Forum.