webinar register page

Webinar banner
FORMATÍVNE HODNOTENIE ŽIAKOV
Stratégie a vybrané techniky formatívneho hodnotenia vo vyučovaní

Lektorka:
PaedDr. Jana Tomášková, PhD., učiteľka pre profesijný rozvoj, Metodicko-pedagogické centrum

Obsah webinára:

Webinár sa venuje podstate formatívneho hodnotenia, stratégiám a vybraným technikám formatívneho hodnotenia vo vyučovaní a dôležitej zložke formatívneho hodnotenia – spätnej väzbe žiakov. Teoretické poznatky sa prelínajú s ukážkami aplikácie prvkov formatívneho hodnotenia v praxi.

• Postavenie formatívneho hodnotenia v našom systéme hodnotenia, legislatívne východiská
• Podstata formatívneho hodnotenia, sumatívne a formatívne hodnotenie
• Vybrané stratégie a techniky formatívneho hodnotenia
• Spätná väzba
• Význam formatívneho hodnotenia

Pre koho webinár odporúčame:
pre učiteľov a riaditeľov základných škôl

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 1, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.