webinar register page

Webinar banner
Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i sudska praksa bh. sudova
Na konferenciji će biti predstavljena Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini koju je izradio AIRE centar u saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sud Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Analiza nudi pregled krivičnopravne regulative u Bosni i Hercegovini, ali i dublji uvid u pojavu femicida kao i djelovanje institucija sistema u njegovom sprečavanju i procesuiranju.

Konferencija će okupiti predstavnike sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnike institucija i nevladinih organizacija u čijem fokusu rada su rodna ravnopravnost i zaštita od nasilja u porodici. Prezentaciji će prisustvovati i predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano.

Konferencija će biti održana 25. marta 2022. godine od 09:30 do 12:55 sati.

Mar 25, 2022 09:30 AM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .