webinar register page

Webinar banner
Cenedl Noddfa? Profiadau ffoaduriaid o ymgartrefu yng Nghymru / Nation of Sanctuary? The experience of refugees making their home in Wales
Eleni mae IAITH: Y Ganolfan Cynllunio Iaith yn cynnal digwyddiad i drafod profiadau ffoaduriaid a cheiswyr lloches o ymgartrefu yng Nghymru. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cenedl Noddfa – Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yn Ionawr 2019. Byddwn yn dangos ffilm fer gan Dr Gwennan Higham, Prifysgol Abertawe a wnaed gyda ffoaduriaid sydd wedi dderbyn yr hawl i aros ym Mhrydain gan y Swyddfa Gartref yn ddiweddar. Maent yn trafod eu profiadau o ymgartrefu yng Nghymru, byw yma yn ystod y pandemig, y cysylltiadau sydd ganddynt gyda phobl leol, a’u canfyddiadau am Gymru, hunaniaeth a’r Gymraeg.

Bydd yn y materion sy’n codi o’r profiadau hyn yn cael eu trafod gan banel sy’n cynnwys: Joseph Gnagbo, Shara Atashi, Gwennan Higham, Y Parch Aled Edwards a Sioned Williams AS. Caiff y drafodaeth ei harwain gan y cyflwynydd a’r colofnydd Melanie Owen

This year IAITH: The Welsh Centre for Language Planning is hosting an event to discuss the experiences of refugees and asylum seekers of settling in Wales. The Welsh Government published its Nation of Sanctuary: Refugee and Asylum Seeker Plan in January 2019. We will be showing a short film by Dr Gwennan Higham, Swansea University made with refugees who have recently been given the right to stay in Britain by the Home Office. They discuss their experiences of making their home in Wales, living here during the pandemic, the links they have with local people, and their perceptions of Wales, identity and the Welsh language.

The issues arising from these experiences will be discussed by a panel consisting of: Joseph Gnagbo, Shara Atashi, Gwennan Higham, Rev. Aled Edwards and Sioned Williams MS. The discussion will be lead by the presenter and columnist Melanie Owen.

Jul 29, 2021 11:00 AM in London

Webinar logo
* Required information
Loading