webinar register page

Webinar banner
PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽA A MOŽNOSTI JEHO KARIÉRNEHO POSTUPU
Práva, povinnosti a možnosti pedagogických a odborných zamestnancov pri plánovaní a realizácii aktivít vlastného profesijného rozvoja

Lektorka:
PaedDr. Darina Výbohová, PhD., učiteľka profesijného rozvoja - konzultantka atestačného konania , Metodické pedagogické centrum

OBSAH WEBINÁRA:

• Stručne si zhrnieme podmienky a možnosti profesijného rozvoja a kariérneho rastu vymedzené Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Referenčným rámcom profesijného rozvoja PZ a OZ je príslušný profesijný štandard v súlade s pokynom ministra č. 39/2017, ktorým boli vydané profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Zameriame sa na ich funkciu pri plánovaní, realizovaní a hodnotení profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov.
• Zameriame sa aj na úrovne plánovania profesijného rozvoja v škole, školskom zariadení.
• Hovoriť budeme o význame reflexie a priebežného zhodnocovania pracovných skúseností pri plánovaní vlastného profesijného rastu. Identifikácii vlastného rozvojového potenciálu, individuálnych osobnostných predpokladov a profesijných ambícií.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre pedagogických a odborných zamestnancov (všetky kategórie, pod kategórie, kariérové stupne a pozície)

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 10, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.