webinar register page

Webinar banner
ЕДУИНО ВЕБИНАР: Училишна клима и курикулум – Градење на училишна клима и култура + сесија за Развој и воведување на слободни изборни предмети и воннаставни активности
Дизајниран за поддршка и унапредување на работата на училишното раководство, овој вебинар ќе биде поделен на две тематски целини. Во нив ќе биде објаснет и разјаснет концептот за локален курикулум и култура. Училиштата како основни градивни елементи на образовниот систем, неопходно е да се охрабрат да креираат средина за учење, раст и развој која најдобро ги отсликува вредностите, потребите и можностите на училиштето и непосредната заедница.
Во водниот дел ќе биде презентирано значењето на улилишната клима и курикулумот, а акцентотќе биде ставен на новата Концепција за основно образование

Dec 1, 2021 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .