webinar register page

Webinar banner
הנקה זה לא סיפור
להנקה יתרונות רבים
.הן לבריאותך והן לבריאות תינוקך
אם החלטת שאת מעוניינת להניק, הרצאה זו תעניק לך את הידע
.הדרוש כדי שחוויית ההנקה תהייה מוצלחת וטובה

,ההרצאה תועבר ע"י גליה פלד
מיילדת ותיקה
.ואחות אחראית במרכז בריאות האישה לאומית, גאולה, ירושלים

Jan 13, 2021 09:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Leumit.