webinar register page

Webinar banner
Presoja integritete kandidatov za funkcije v organih vodenja in nadzora
Dogodek bo potekal v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah.

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v tokratnem strokovnem sodelovanju odpirata in naslavljata temo presoje integritete kandidatov za funkcije v organih vodenja in nadzora v gospodarskih družbah in javnem sektorju. Čeprav se pristojnosti KPK v delu presoje kršitev integritete nanašajo na uradne osebe ter s tem poslovodne osebe ter člane organov upravljanja, vodenja in nadzora v družbah , ki jih je ustanovila država ali lokalna skupnost oziroma so v njeni večinski lasti, pa so izkušnje presoje kršitev integritete strokovno zanimive za vse družbe in vse deležnike teh družb. Kar velja tudi za ureditev področja presoje ustreznosti in primernosti kandidatov za člane uprav in nadzornih svetov v finančnem sektorju, kar velja za banke, hranilnice in zavarovalnice. Njihove izkušnje in ureditev so odlična podlaga tudi za delo nominacijskih in kadrovskih komisij nadzornih svetov v drugih družbah, saj predstavljajo najvišje standarde na tem področju. Presoja ustreznosti in primernosti, ki jo kandidat uspešno prestane, je namreč eden izmed pogojev za podelitev licence za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali uprave v teh finančnih institucijah s strani regulatorjev.
S tem webinarjem želimo narediti korak v smeri razmisleka o oblikovanju priporočil dobre prakse za delo nominacijskih in kadrovskih komisij nadzornih svetov gospodarskih družb na tem področju in postaviti izhodišča tudi za javni sektor. Dobro prakso na tem področju želimo namreč približati presoji integritete kandidatov za zasedbo najvišjih položajev v javnem sektorju.

Nov 16, 2021 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS).