webinar register page

Webinar banner
Trwy Brism Iaith / Through the Language Prism
This virtual symposium will bring together a wide range of people with an academic, cultural and political interest in bilingualism and multilingualism to address questions including:
:: What is language and what is bilingualism and multilingualism?
:: How do we produce language and how does the bilingual and multilingual mind process language?
:: To what extent does Wales make the most of the intellectual, social and creative potential of its bilingualism?
:: How do we unlock this potential to realise government goals of promoting a vibrant culture and achieving a million Welsh speakers by 2050?

*****
Bydd y symposiwm rhithwir hwn yn dwyn ynghyd ystod eang o bobl sydd â diddordeb mewn dwyieithrwydd ac amlieithrwydd i ystyried cwestiynau megis:
::Beth yw iaith a beth yw dwyieithrwydd ac amlieithrwydd?
:: Sut ydyn ni’n cynhyrchu iaith a sut mae’r meddwl dwyieithog ac amlieithog yn prosesu iaith?
:: I ba raddau y mae Cymru’n gwneud y gorau o botensial deallusol, cymdeithasol a chreadigol ei dwyieithrwydd?
:: Sut y gellir datgloi’r potensial hwn er mwyn gwireddu amcanion y llywodraeth o hybu diwylliant bywiog ac o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

*****
Your personal data will be processed by LSW in compliance with the GDPR. You can read the Society's full Privacy Policy to find out what data we retain, how we use it and what your rights are. By submitting this registration, you agree to LSW processing your data in line with GDPR.

Bydd eich data personol yn cael ei brosesu gan LSW yn unol â'r GDPR. Gallwch ddarllen Polisi Preifatrwydd llawn y Gymdeithas er mwyn darganfod pa ddata rydym yn ei gadw, sut rydym yn ei ddefnyddio a beth yw eich hawliau. Trwy gyflwyno'r cofrestriad hwn, rydych yn cytuno i LSW brosesu eich data yn unol â GDPR.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sarah Morse.